Logo
Bizi Ara
Mail Gönder
Whatsapp
Ücretsiz Kayıt

KVKK İletişim İzni ve Açık Rıza

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE  İŞLENMESİ / AKTARILMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

1. TANIMLAR
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen, gerçek veya tüzel kişiyi,  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Eket Fuarcılık Ticaret Limited Şirketi (Eket Fuarcılık- Ünitercih Olarak Anılacaktır.)

EKET FUARCILIK- ÜNİTERCİH
Adres : Konaklar Mah. Selvili Sok. No:12/3 4.Levent-Beşiktaş/İstanbul
Telefon :  +90 212 280 60 25
Fax :  :+90 212 280 60 45
E-posta :  info@eket.com.tr

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Veri sorumlusu tarafından düzenlenen online eğitim ve tanıtım organizasyonuna giriş yapan Aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilere ait genel nitelikli kişisel veriler (AD, SOYAD, TELEFON NUMARASI, MAİL ADRESİ ), EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve katılımcı üniversitelerin, bölümler, akademik kadro, dersler, eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi, davet ve organizasyonlardan haberdar etmek için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde işlenecek,  AMAÇLA BAĞLANTI, AMAÇLA SINIRLI ve ÖLÇÜLÜ olarak, hukuka, dürüstlük kurallarına ve ticari teamüller ile kurul kararlarına uygun şekilde kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek ve iş ortağı niteliğindeki katılımcı üniversitelere KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen amaç ve şartlar dahilinde aktarılabilecektir. Yine, katılımcı üniversiteler de bu verileri yukarıda sayılan amaçla işleyerek aktarabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42. Maddesi, Milli Eğitim Temel Kanunu, orta öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Danışma Yönetmeliği uyarınca öğrencilere Devlet ve Vakıf Üniversitelerini tanıtma, öğrenci adaylarının doğru tercih yapabilmelerini sağlama, düzenlenecek seminerlerde doğru tercih, meslek seçimi ve kariyer planlama, hazırlık süreci konuları hakkında bilgilendirme amacı doğrultusunda üniversite, bölümler, akademik kadro, dersler, eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi, davet ve organizasyonlardan haberdar etmek amacıyla iletişim kanallarından bilgilendirmek ve gerekli olan aktivitelerin planlanmasına ilişkin bilgi paylaşımı ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde İŞLENEBİLECEK VE proje ortaklarımıza, gerçek ve tüzel kişilere AKTARILABİLECEKTİR.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. Maddesi gereğince veri sahibi;
i. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vi. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından info@eket.com.tr mail adresine yazılı olarak 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika ’da belirtilen yöntemlere uygun bir şekilde iletilebilmektedir. EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru formuna https://unitercih.com/ adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin işlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir