[vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]

  1. Açık Rıza Metni’nin Amacı ve Kurumumuzun Veri Sorumlusu Konumu:

EKET Fuarcılık-ÜNİTERCİH Markası ( ÜNİTERCİH ), aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme ve AKTARMA faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 2. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

  1. Aday Öğrenciler, Veliler ve Eğitimcilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek, aktarılacak  Kişisel Veriler

Aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilere ait kişisel veriler, EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, üniversite, bölümler, akademik kadro, dersler, eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi, davet ve organizasyonlardan haberdar etmek için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde genel nitelikli kişisel verilerin AMAÇLA BAĞLANTI, AMAÇLA SINIRLI VE olarak ÖLÇÜLÜLÜK ilkesine uygun şekilde genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve iş fuar katılımcılarına aktarılması ve iş ortağı niteliğindeki bu katılımcıların bu bilgileri işleyip aktarmasına konu edilebilecektir.

  1. Aday Öğrenciler, Veliler ve Eğitimcilerin ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için kişisel verilerin işlenebilmesi için kullancıların açık rızasının alınması gerekmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler; üniversite, bölümler, akademik kadro, dersler, eğitim politikası, etkinlikler, özel fırsatlar hakkında bilgi verilmesi, veri sahiplerini davet ve organizasyonlardan haberdar etmek için verecekleri onay doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Veri Türleri: Kimlik Verileri Ad/Soyad, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet İletişim Verileri Açık adres bilgisi, telefon numarası,e-posta adresi Eğitim Verileri Öğrenim durumu, eğitim bilgileri (okul ismi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi Meslek Tercih Etmeyi Düşündüğü Bölüm

  1. Aday Öğrenci, Veliler ve Eğitimcilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Aday Öğrenci, veliler ve eğitimcilere ait genel nitelikli kişisel veriler, EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH’nün stratejilerinin planlanması ve icrası, EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH’in iş ilişkisi içerisinde olan (fuar katılımcıları ile) ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH’in sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH yetkilileri, katılımcı kurumlar, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecek ve anonimleştirilmeksizin işlenip, aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, matbu form ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan genel nitelikli kişisel veriler işlenme amacına uygun olarak, açık ve şeffaf şekilde işlenmesi, meşru amaca yönelik olarak işlenmesi, sınırlı ve ölçülülük ilkesine uygun şekilde işlenmesi ve anonimleştirilmeksizin ticari teamüllere uygun iş ortaklarına aktarılması ve veri güvenliği kriterlerine riayet edilerek veri sorumlusu olarak muhafaza edilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.unitercih.com/ adresinde yer alan EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH’nün taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru formuna https://unitercih.com/ adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

Açık Rıza Onayı: EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime, amaç kapsamında tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH’nün gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

18 yaş altında bir birey olarak ailemin / velimin /ebeveynlerimin de onayı ve rızası ile EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime, amaç kapsamında tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, sms gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH’nün gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle EKET FUARCILIK-ÜNİTERCİH’in katılımcı kurumlar,ı iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve özel kurumlar ile  paylaşılmasını mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa buradan ulaşabilirsiniz.

 

KATILIMCI LİSTESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
ARUCAD-ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
GİRNE ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MEF ÜNİVERSİTESİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
ONEDU YURTDIŞI EĞİTİM
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa buradan ulaşabilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]